Störstutbud i Norden!
5
2
3
3
Nya bilar

Miljöaspekter

av

I Sverige finns fyra miljöklasser för lätta fordon. De heter miljöklass 2005 (bensin- och dieselbilar), 2005 PM (dieselbilar med partikelrening), El och Hybrid. Miljöklasserna reglerar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen, men inte klimatgaser.

Elbilar tillhör miljöklass El och hybridbilar tillhör miljöklass Hybrid. Här reder vi ut hur stor miljöpåverkan olika typer av fordon och drivmedel har, både på lokal och global nivå.

www.fotoakuten.se

Bensin- och dieselbränsle

Produktionen av bensin och dieselolja kräver energi och påverkar miljön negativt. Största påverkan sker lokalt, vid utvinning av råolja och när oljan raffineras. Då läcker olja och gas till atmosfären samtidigt som mark, grundvatten och hav kan skadas av petroleumprodukter. Den mängd energi som krävs för att utvinna, raffinera och transportera en liter bensin till en bensinstation i exempelvis Sverige, motsvarar cirka 10-20 % av energimängden i bensinen. Motsvarande energiåtgång för dieselolja är ungefär 5-20 %.

Användningen av bensin och dieselolja ger stora utsläpp av koldioxid. En fjärdedel av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från bensin- och dieselanvändningen vid vägtransporter och andelen ökar.

Bensin- och dieselbil

Dieselbilar försurar 2-3 gånger mer än bensinbilar och orsakar fler luftvägssjukdomar, men troligen inte fler cancerfall. Bensinbilar ökar växthuseffekten med 30-35 procent mer och förorsakar mer ozonbildning än dieselbilar. Moderna bilar är avsevärt renare än äldre bilar. Det gäller både bensin- och dieselbilar. Det finns också bilar med lägre utsläpp, både bensin- och dieselvarianter. Dagens bästa dieselbilar har effektiva partikelfilter.

Biogas

Biogas är ett förnybart drivmedel som framställs genom rötning av slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustrin eller sorterat hushållsavfall. Utsläppen av växthusgaser är mycket låga jämfört med andra alternativ. Slam är för närvarande den vanligaste råvaran när man tillverkar biogas men även spannmål och vallgrödor används

Biogas som fordonsbränsle används i bussar, renhållningsfordon, distributionslastbilar, transportfordon och personbilar. Ser man till den totala effekten av koldioxid och metan så minskar bidraget till växthuseffekten med 70-95 procent vid biogasdrift i lätta fordon jämfört med bensindrift. Det beror på att biogasmotorn i grunden är en bensinmotor med tändstift vilken bullrar mindre än en dieselmotor.

En viktig miljöaspekt är också att man kan använda resterna från rötningen som gödningsmedel. På detta sätt kan man både återvinna näringsämnen från råvarorna och minska användningen av konstgödsel i jordbruket. Betydande energivinster kan uppnås på detta sätt.

Bränslecellsfordon

Bränsleceller är en sorts batteri som omvandlar kemiskt bunden energi till elektricitet. Ingen förbränning sker. En bra jämförelse är ett vanligt ficklampsbatteri som skapar elektricitet på kemisk väg. Bränslecellsdrivna fordon utvecklas av de flesta större fordonstillverkare. Enligt många bedömare är det många år kvar till verklig kommersiell drift av bränslecellsfordon.

Bränsleceller för fordon utvecklas i första hand för att tankas med vätgas eller metanol. Vätet reagerar med syre från luften och slutprodukten blir vattenånga. Bränslecellsfordon är alltså en typ av elfordon, men till skillnad från dagens batterier i elbilar kan bränslecellen tankas under färd. Det betyder att bränslecellsfordon inte har begränsad räckvidd. Elmotorer är också i princip enklare produkter med färre rörliga delar än förbränningsmotorer och kan därför på sikt göras billigare eller tillförlitligare, men tekniken för elmotorer i fordon är inte alls lika utvecklad som diesel- och bensinmotorer idag.

Den totala verkningsgraden för bränslecellsdrivna fordon sägs ofta vara mycket högre än för exempelvis dieselfordon. Det stämmer definitivt om man jämför dagens dieselfordon med dagens prototyper av bränslecellsfordon.

Elfordon

Tekniken med eldrivna fordon är lika gammal som förbränningsmotorförsedda bilar. Men sedan massbilismens barndom har bensin- och dieselmotorer utvecklats stadigt medan elbilar ännu inte har slagit igenom i någon större skala.

Krav på försäljning av lågutsläppande bilar i USA på 1990-talet gjorde att många tillverkare påbörjade en försiktig satsning på att elbilar. Nu har utvecklingen svängt mot elbilar som drivs med bränsleceller och så kallade hybridversioner som har batteripaket för de första 10-20 milens körning och förbränningsmotor för längre körningar. På så sätt slipper man elbilens begränsade räckvidd.

De flesta elbilar som sålts kommersiellt i USA och Europa har haft en räckvidd på mellan 5 och 10 mil för personbilar och lätta transportfordon på en laddning. Vissa modeller och prototyper har sålt som haft räckvidd uppåt 20 mil på en laddning. Eldrivna distributionslastbilar har också testats i storstadstrafik, bland annat i Stockholm.

Dagens utbud av nytillverkade elbilar är begränsat. I många av Europas länder säljs inga alls för närvarande. I Sverige säljs enbart små elmopedbilar och golfbilar.

Miljöprestanda hos en elbil är bättre än motsvarande modell med förbränningsmotor, även om man tar med elproduktion i jämförelsen. Tillverkning av el sker i stor skala och ger mycket lägre förluster än energiomvandlingen i en bilmotor. Utsläppen renas mycket bättre och utsläppen sker inte i tätortsmiljön.

Den el som används genomsnittligt i Sverige ger mycket liten påverkan på klimatet eftersom mer än 90 % av tillverkningen sker med vattenkraft och kärnkraft. Dessa energislag ger däremot annan påverkan, på biologisk mångfald, landskapsbild och radioaktiva utsläpp till luft och vatten.

Det totala utnyttjandet av tillförd energi hos en elbil är något högre än hos motsvarande dieselbil. Utsläppen av växthusgaser och hälsofarliga ämnen är mycket lägre från den el som produceras än från diesel- och bensinbilar.

Elhybridfordon och laddhybrider

Elhybridfordon har två drivsystem – en elmotor och en förbränningsmotor. Det pågår mycket utveckling inom bilindustrin för att ta fram hybridfordon eftersom tekniken kan komma att minska bränsleförbrukning och utsläpp avsevärt.

Utsläppen av hälsofarliga ämnen från en elhybridbil kan vara lägre än från motsvarande bensinmodell. Bränsleförbrukningen blir lägre därför att batteriet lagrar energi från förbränningsmotorn och på så sätt höja verkningsgraden. Vid inbromsningar kan bromsenergi lagras som elektricitet och vid stopp kan motorn stängas av. Den lagrade energi utnyttjas sedan av elmotorn vid drift och sänker på så sätt bränsleförbrukningen.

Dagens elhybridbilar på svenska marknaden sänker bränsleförbrukningen ca 25-40 procent jämfört med konventionella bensinbilar i samma storleksklass och motorstyrka.

För närvarande utvecklar många tillverkare så kallade modeller med större batterier som kan laddas via elnätet. Det möjliggör ren eldrift i flera mil, medan förbränningsmotorn assisterar vid längre körningar utan laddning om den medhavda elenergin inte räcker. Sådana fordon finns ännu inte att köpa kommersiellt.

Etanol

Nettotillskottet av växthusgasen koldioxid från bilar som körs på E85 är ca 60 -80 % lägre än om bilen körs på bensin. Utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen från moderna bilar som körs på E85 skiljer sig inte påtagligt från bensinbilar av motsvarande årgångar.

Etanol, som går till drivmedel i svenska fordon, produceras för närvarande av följande typer av råvaror: svensk skogsråvara (liten volym), svenskt vete, europeiska jordbruksgrödor och brasilianskt sockerrrör. Den brasilianska tillverkningen dominerar världsmarknaden, men tullbestämmelser gör att en stor del av importen till Sverige kommer från EU.

Den förnybara råvaran innebär att energianvändning, utsläpp av föroreningar samt utsläppen av koldioxid är mycket låg vid tillverkning av etanol. Eftersom etanolen tillverkas inom landet blir miljöbelastningen vid distribution till bensinstationen dessutom något lägre än från olja, som utvinns utomlands.

Dimetyleter DME

DME är ett drivmedel som kan användas i modifierade dieselmotorer. Varken bränsle eller fordon finns ännu i kommersiell drift. Utsläppen från tunga fordon uppges bli mycket låga jämfört med annan förbränningsmotorteknik. Bränslet kan framställas från både fossil och förnybar råvara. Försök pågår för närvarande i Sverige med förgasning av biobränslen som sedan kan användas till bland annat tillverkning av DME.

Motorgas LPG

Motorgas eller LPG är samma produkt som i Sverige kallas gasol. Gasol består av petroleumprodukterna propan och butan. Dessa framställs vid destillering av råolja eller vid produktion av naturgas. Gasol kan användas som drivmedel i fordon. Bränslet hålls då flytande i trycksatta tankar.

Utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen vid LPG-drift är ungefär desamma som vid bensindrift. Utsläppen av klimatgaser är ungefär 10 % lägre än från bensindrivna fordon. Bilar drivna med LPG räknas inte som miljöbilar i Sverige.

Naturgas

Naturgas är ett fossilt och icke förnybart drivmedel som består till cirka 90 % av metan och resten av bland annat propan och butan. I Sverige kommer naturgasledningar från Danmark vidare till Skåne, Småland, Halland och Västra Götaland. Naturgas används i bussar, renhållningsfordon, distributionslastbilar, transportfordon och personbilar.

Utsläppen av reaktiva kolväten från lätta fordon är ca 70 procent lägre vid naturgasdrift än vid bensindrift. Vid naturgasdrift i tunga fordon är även partikel- och kväveoxidutsläppen lägre än från motsvarande årsmodell av dieseldriven buss och lastbil.

Utsläppen av växthusgaser är 15-25 procent lägre vid naturgasdrift än från motsvarande bensinfordon. Variationen beror på hur motorn har optimerats för naturgasdrift. I jämförelse med en dieselbil minskar utsläppen av klimatgaser nästan lika mycket vid naturgasdrift samtidigt som de hälsofarliga utsläppen är mycket lägre.

En miljövinst med naturgas är att användningen som fordonsbränsle även underlättar en övergång till biogas i fordon eftersom båda gaserna kan distribueras i samma nät och användas i samma fordon. Nätutbyggnaden kan då bära en del av infrastrukturkostnaderna för biogas.

Rapsolja RME

RME står för rapsmetylester. Det produceras av rapsolja, en oljeväxt som odlas mest utomlands men i någon mån även i Sverige, samt metanol från fossila råvaror. Tillgången och potentialen för att odla raps som råvara till drivmedel är mycket begränsad. Endast några procent av dagens dieselanvändning kan teoretiskt ersättas av RME. Bränslet blandas i dieselolja upp till fem procent av några leverantörer i Sverige.

RME kan användas i konventionella dieselmotorer. Dessa måste dock anpassas för RME, som är något mer korrosivt än vanlig dieselolja. Fråga bilåterförsäljaren om ditt fordon är anpassat för RME-drift.

Vid RME-drift är utsläppen av växthusgasen koldioxid ca 60-80 procent lägre än vid dieseldrift, beroende på odlingsmetoder. Utsläppen av partiklar är vanligen något lägre vid RME-drift medan utsläppen av kväveoxider är lika höga eller något högre. Detta förutsätter att motorn är optimerad för RME annars kan utsläppen bli höga.

Dieselbilar ger högre utsläpp av kväveoxider och partiklar än andra motortyper. Därför är lätta dieselfordon mindre lämpliga för tätortskörning från miljösynpunkt, men den som äger en dieselbil som är godkänd för RME kan minska bidraget till växthuseffekten påtagligt genom att köra på detta bränsle.

Syntetisk diesel

Syntetisk dieselolja innehåller mindre aromatiska kolväten och mer paraffiner. Bränslet kan användas i konventionella dieselbilar och ger lägre utsläpp av de flesta miljöfarliga komponenter och det innebär att utsläppen av hälsofarliga ämnen kan minska även från befintliga motorer. Bränslet framställs idag i mindre skala från naturgas men kan på sikt även produceras förnybart från exempelvis skogsråvara.

Vätgas

Vätgas är ingen energikälla utan en energibärare, precis som el.Vätgas kan framställas på flera sätt, bland annat från naturgas eller genom hydrolys av vatten. En del energi går åt för att omvandla exempelvis naturgas eller el till vätgas, komprimera samt lagra gasen så att den kan användas som bränsle.

Energiinnehållet per volymenhet är lågt om man förvarar vätgas komprimerat jämfört med naturgas, och ännu lägre jämfört med flytande drivmedel. Vätgas måste därför förvaras under högt tryck, eller kylt, i trycktåliga tankar. Det höga trycket ställer också höga krav på tankning för att minimera risken för läckage.

Energiåtgång för att framställa biodrivmedel

Generellt sett så går det åt mycket mer energi för att framställa biodrivmedel än vad som krävs för att framställa motsvarande energienhet av fossila drivmedel. När biologiska råvaror används för att framställa flytande bränslen så utgår man från en fast råvara som först måste omvandlas till flytande form, eller till en gas, och sedan eventuellt raffineras. Denna process är mycket mer energikrävande jämfört med fallet för fossila bränslen där naturen redan stått för en del av nedbrytningen.

Vid storskalig framställning av rena biodrivmedel åtgår vanligen motsvarande minst 50 % av energiinnehållet i det färdiga bränslet för framställning och distribution men siffror över 70 % förekommer också. Anledningen är att den fossila råvaran olja redan är flytande och utvinns energieffektivt i stora kvantiteter vid fyndplatserna. Den energi som åtgår i raffinaderier för att ta fram bensin- och dieselkvaliteter utgör en ganska liten del av bränslets totala energiinnehåll. Distribution med båt och tankbil stjäl inte heller någon större mängd energi, eftersom dessa råvaror och bränslen är energitäta.

 

Rekommenderar du denna artikel?
Betygsätt bilen

Få en offert på en företagsleasing!

Är du tjänstebilförare eller bilansvarig kan du genom att ange dina kontaktuppgifter nedan få en offert på önskad bil.
Skicka

Biltester

[x]

Få fantastiska erbjudanden och nyhetsbrev!

Personuppgiftspolicy

MCG AB´s hantering av dina personuppgifter

Modern Car Group International AB, org.nr 556978-1536, (nedan MCG AB) erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.MCG AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av MCG AB.MCG AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar, tjänster eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.Om du deltar i tävlingar eller svarar på kampanjer anordnande av oss eller kan vi få information om dig i form av ditt namn, din adress, födelsedatum (för att säkerställa att du är över 18 år) och din e-postadress samt övrig information som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. MCG AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på dit eget beteende.

Varför vi behandlar personuppgifter

MCG AB behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av MCG AB;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att våra partners ska kunna kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via MCG AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används; samt
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

MCG AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Cookies

MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator.Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som MCG AB samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att MCG AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MCG AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. MCG AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om MCG AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande MCG AB och dess närstående bolag. MCG AB kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering. Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta MCG AB eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Modern Car Group International AB
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm

Bläddra till botten