Störstutbud i Norden!
4
8
0
8
Nya bilar
autosell

Om FACIT.com

Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. INFORMATION OM ANVÄNDARVILLKOR
Dessa användarvillkor (nedan kallad Användarvillkoren) gäller för FACIT.com (www.facit.com), en köpguide för nya bilar, som ägs av FACIT International AB, Sverige, organisationsnummer, 556815-5179 (nedan kallad FACIT.com).
Genom att gå in på FACIT.coms nybilsguide och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har Användarvillkoren företräde framför villkor för produkten eller tjänsten, såvitt avser FACIT.coms ansvar gentemot besökaren.
Om du inte accepterar Användarvillkoren måste du omedelbart upphöra att använda Webbsidan och/eller Tjänsterna.

2. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN
FACIT.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Alla sådana ändringar gäller från och med att de publicerats på FACIT.com och du anses ha accepterat ändringarna genom att därefter använda FACIT.coms produkter eller Tjänster.

3. TJÄNSTEBESKRIVNING
FACIT.com är Sveriges första obundna köpguide för nya bilar. Vi hjälper dig som bilköpare att hitta rätt bil utifrån dina behov så att du spar både tid och pengar. Oavsett vilken bil du vill köpa och vilken bilhandlare du vill göra affärer med så hjälper FACIT.com dig att hitta det bästa alternativet. Vi ser till att du på ett antal minuter på vår webbplats hittar vilka modeller som bäst motsvarar dina krav, var de säljs och till vilket pris. FACIT ägs inte av och är inte beroende av någon tillverkare, återförsäljare eller annan organisation som har intresse av att ge partisk information. Informationen om bilarna har sitt ursprung från generalagenter och tillverkare från alla bilmärken som säljs i Sverige. På FACIT.com kommer du även att kunna ta del av biltester, bilrecensioner, köpguider för nya bilar samt andra smarta tjänster som kommer hjälpa dig i din köpprocess. Håll därför löpande utsikt efter uppdaterade funktioner gällande köp av nya bilar.

4. ANSVARSBEGRÄNSING
Informationen som förmedlas via www.facit.com ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller tillbehör, eller som en rekommendation i något avseende från FACIT.com, om inte FACIT uttryckligen meddelar att så är fallet. Kontrollera därför alltid att information gällande specifik produkt, tjänst eller tillbehör avseende prestanda, pris, leverans eller kvalitet stämmer överens med informationen från (t.ex. biltillverkare, generalagent, återförsäljare eller annan representant). FACIT.com kan inte ställas till svars för om webbplatsen inte är uppe eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. FACIT.com kan ej heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade återförsäljare, annonsörer eller leverantörer kan tänkas skapa. Tjänster, information och material på denna hemsida (innefattande bland annat text, grafik, länkar m.m.) tillhandhålls i befintligt skick utan garantier och utan ansvar för FACIT.com. I synnerhet ansvarar FACIT.com inte för att informationen är korrekt, fullständig, aktuell eller att användningen av hemsidan inte medför risk för virus eller annan skada. FACIT.com friskriver sig så långt det är tillåtet enligt lag innefattande bland annat friskrivning för äganderätt, immaterialrättsligt intrång, acceptabel kvalitet eller lämplighet för särskilt ändamål.

5. ANVÄNDARUPPFÖRANDE
Du accepterar att inte använda Webbsidan och/eller Tjänsterna för att: (a) skada underåriga på något sätt; (b) störa Webbsidan eller Tjänsterna eller servrar eller nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna, eller att underlåta att respektera krav, procedurer, policys eller bestämmelser avseende nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna; (c) med avsikt eller utan avsikt bryta mot tillämplig lag eller bestämmelse; (d) samla in, behandla, kombinera eller lagra personuppgifter om andra användare; eller (e) återskapa, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbsidan i kommersiellt syfte.
Du accepterar att inte ladda upp, skicka, e-posta eller på annat sätt överföra: (a) Innehåll som är falskt, inkorrekt, olagligt, kränkande, hotfullt, oegentligt, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller som på annat sätt är ägnat att nedvärdera en individ eller en grupp av individer p.g.a. religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller handikapp: (b) Innehåll som inkräktar på patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt (“Rättighet”) hos tredje part; (c) obeställd eller oauktoriserad reklam, marknadsföringsmaterial, “skräpmail”, “spam”, “kedjebrev”, “pyramidspel” eller annan form av värvning, förutom inom de delar av Webbsidan som anges för sådana ändamål; eller (d) annat material som innehåller virus eller annan datorkod, fil eller program som designats för att störa, skada, förstöra eller begränsa funktionalitet av mjukvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.

6. INNEHÅLL HÄNFÖRLIGT TILL FINANSIELLA TJÄNSTER
Innehåll eller Tjänster förmedlade av FACIT.com, tillhandahålls endast i informationssyfte och inget sådant innehåll eller några sådana Tjänster tillhandahålls i handels- eller investeringssyfte. Vi är inte ansvariga för korrekthet, användbarhet eller tillgänglighet av sådan information av denna art som överförs via Webbsidan eller Tjänsterna, och skall inte hållas ansvarigt för handels- eller investeringsbeslut som baserats på sådan information.

7. LÄNKAR
Vi, eller tredje part, kan tillhandahålla länkar till andra World Wide Webb-sidor eller resurser. Eftersom vi inte har kontroll över sådana sidor eller resurser, accepterar du att vi inte bär något ansvar för tillgängligheten av sådana externa sidor eller resurser och att vi inte har godkänt eller är ansvarigt för innehåll, annonser, produkter eller annat material som är tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar vidare att vi inte bär något ansvar, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som orsakas eller påstås ha orsakats av eller i samband med att du använt eller förlitat dig på sådant innehåll eller sådana produkter eller tjänster tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar att vi inte är part i transaktion eller avtal med tredje part som du ingår och du accepterar att inte involvera oss i tvist mellan dig och tredje part.

8. UPPHOVSRÄTT/UPPHOVSRÄTTSLICENS
Ditt användande av Webbsidan och dess innehåll innebär inte att du erhåller någon rätt till våra immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till varumärken, loggor, grafik, fotografier, animationer, videor och text eller immateriella rättigheter i fråga om FACIT.com eller dess innehåll tillhörande tredje parter. Du har inte rätt att kopiera, mångfaldiga, återskapa, ladda ner, föra in, sända, spela in, överföra, kommersiellt exploatera, redigera, kommunicera med allmänheten eller på något sätt distribuera tjänsterna, webbsidor eller material på Webbsidan eller datakod från delar av Webbsidan annat än för personligt bruk.

9. ERSÄTTNING
Du accepterar att ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, uppdragstagare, co-branders och andra partners och anställda, för alla skadeståndskrav och andra krav (inklusive arvode för juridisk rådgivning i samband med sådant krav eller skadestånd) som framställs av tredje part och vilka är hänförliga till eller uppstår p.g.a. ditt användande av Webbsidan, inklusive brott eller misstänkta brott mot Användarvillkoren eller brott mot lag eller tredje mans rätt.

10. ALLMÄN INFORMATION
Dessa Användarvillkor och alla övriga villkor som hänvisas till i dessa utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss avseende ditt användande av FACIT.com och tillhörande Tjänster, och gäller före eventuella föregående avtal mellan dig och oss.
För det fall en tvist uppstår mellan dig och oss angående dessa Användarvillkor, skall svensk lag tillämpas. Tvisten skall avgöras i Stockholm av Stockholms tingsrätt som slutlig instans. Underlåtenhet från oss att utöva rättighet under dessa Användarvillkor skall inte innebära att vi avstår från rätten att i framtiden utöva sådan rättighet.
Vare sig du eller FACIT.com har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande från den andra parten. Vi har dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter (utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande) till våra närstående intressebolag. FACITs Personuppgiftspolicy (PUL) Denna hemsida tillhör Facit International AB, org. nr. 556815-5179, Frejgatan 58, 113 26 Stockholm, Sveriges största guide för nya bilar. Som ett led i vår strävan att följa svenska lagar och regler har vi åtagit oss att skydda din integritet. Vi tror att det bästa sättet att skydda användare av vår hemsida (“hemsidan”) är att säga vilken information vi samlar in och se till att du förstår och samtycker till vår användning av sådan information.
Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor) anger den grund för vilka personuppgifter vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss, (www.facit.com ). Läs följande noggrant.

Observera att hemsidan innehåller länkar till och från andra hemsidor Vi ansvarar inte för din integritet eller innehållet på sådana hemsidor och informationspraxis av dessa hemsidor omfattas inte av denna sekretesspolicy.
Vilken information samlar vi in?
När du besöker hemsidan kan vi samla in och bearbeta följande om dig:
Uppgifter som du lämnar (såsom kontaktinformation, personlig information och din e-postadress) genom att fylla i formulär på vår hemsida, som innehåller information som vid tidpunkten för registrering av att använda vår hemsida, prenumerera på våra tjänster, lägga upp material eller begära ytterligare tjänster. Vi kan också be om information när du deltar i en tävling, prisutlottning, kampanjer och när du rapporterar ett problem med vår hemsida. Om du kontaktar oss kan vi föra register av korrespondensen.
Vi kan be dig att fylla i enkäter som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.
Uppgifter om dina besök på vår hemsida och de resurser som du kommer åt.
När vi samlar in personlig information anstränger vi oss för att inkludera en länk till denna sekretesspolicy på den aktuella sidan.
Hur använder vi den?
Från tid till annan kan vi använda den information du ger oss:
För att säkerställa att innehållet på vår hemsida presenteras på mest effektiva sätt för dig och för din dator.
För att fullgöra de skyldigheter som följer av alla avtal som ingås mellan dig och oss.
För att ge dig möjlighet att delta i interaktiva funktioner på vår service, när du väljer att göra så.
För att meddela dig om ändringar i vår tjänst.
Vi utvecklar ständigt nya produkter och tjänster som bland annat baseras på information och feedback vi får från besökare på hemsidan och användarna av våra produkter och tjänster och vi kan dela dessa med er, samt att meddela dig om andra produkter eller tjänster som du antingen begär från oss eller vi tycker du kan vara intresserad av.
Delar vi med oss av informationen vi får?
Facit International AB vidarebefordrar inte dina personuppgifter till utomstående utan ditt tillstånd. Du är införstådd med och samtycker till att Facit International AB och bolag som ingår i Facit koncernen behandlar och använder uppgifter om dig för informations- eller direktreklamändamål.
Vi kan lämna ut din personliga information till tredje man i följande fall (observera att vi inte säljer dina uppgifter):
Om vi säljer eller köper bolag eller tillgångar, i sådana fall kan vi lämna ut dina personuppgifter till potentiella säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar.
Om ett Facit bolag eller större delen av samtliga dess tillgångar förvärvas av tredje part, varvid personuppgifter som innehas av det om sina kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.
Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela med dig av dina personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra Användarvillkor eller för att skydda Facits rättigheter eller egendom.
Var kommer uppgifterna att lagras? Hur säkert är det?
Din information är lagrad på en egen databas som bara våra anställda kan nå. Det kan innebära att data skickas elektroniskt till servrar utanför det land där du ursprungligen angett informationen. Informationen kan även överföras till, användas, lagras och bearbetas utanför det land där du har angett denna information, inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom att skicka dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, användning, lagring och bearbetning. Samtidigt finns det en risk att länder som informationen överförs till inte kommer att bli föremål för ett informationsskydd likt Sveriges, kommer vi att vidta åtgärder som rimligen behövs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och ges tillräckligt skydd i enlighet med denna sekretesspolicy.
Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet garanteras vara 100% säker. Som ett resultat, samtidigt som vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för den information som du sänder till oss och du gör det på egen risk. När vi har fått dina uppgifter, använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra tillträde för obehöriga.

IP-adresser och cookies
Vi kan samla in information om din dators IP-adress, webbläsarens typ och använder cookies för systemadministration och kollationera samlad information. Detta är statistiska uppgifter om våra användares internetanvändande och mönster som inte identifierar någon enskild individ. Cookies är små bitar av information som lagras av webbläsaren på datorns hårddisk. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsare för att förhindra det. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och för att leverera en bättre och mer personlig service till dig och andra användare genom att ge oss möjlighet att:
Uppskatta antal användare och användningsmönster.
Lagra information om våra användares önskemål och att tillåta oss att anpassa vår webbplats i enlighet med våra användares enskilda intressen.
För att snabba upp era sökningar.
Att känna igen användare när de återvänder till vår webbplats.
Genom att ändra inställningarna i webbläsaren kan du välja att acceptera alla cookies, meddela när en cookie är inställd, eller att avvisa alla cookies. Men om du väljer att avvisa alla cookies kan du inte använda delar av webbplatsen.
Ditt Medgivande
Genom att använda hemsidan och lämna information, samtycker du till att:
1. insamling och användning av din personliga information från oss som beskrivits ovan, och
2. överföring av dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Ytterligare information
Frågor angående denna sekretesspolicy kontakta oss