Störstutbud i Norden!
5
2
3
3
Nya bilar

Om FACIT.com

Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. INFORMATION OM ANVÄNDARVILLKOR
Dessa användarvillkor (nedan kallad Användarvillkoren) gäller för FACIT.com (www.facit.com), en köpguide för nya bilar, som ägs av FACIT International AB, Sverige, organisationsnummer, 556815-5179 (nedan kallad FACIT.com).
Genom att gå in på FACIT.coms nybilsguide och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har Användarvillkoren företräde framför villkor för produkten eller tjänsten, såvitt avser FACIT.coms ansvar gentemot besökaren.
Om du inte accepterar Användarvillkoren måste du omedelbart upphöra att använda Webbsidan och/eller Tjänsterna.

2. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN
FACIT.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Alla sådana ändringar gäller från och med att de publicerats på FACIT.com och du anses ha accepterat ändringarna genom att därefter använda FACIT.coms produkter eller Tjänster.

3. TJÄNSTEBESKRIVNING
FACIT.com är Sveriges första obundna köpguide för nya bilar. Vi hjälper dig som bilköpare att hitta rätt bil utifrån dina behov så att du spar både tid och pengar. Oavsett vilken bil du vill köpa och vilken bilhandlare du vill göra affärer med så hjälper FACIT.com dig att hitta det bästa alternativet. Vi ser till att du på ett antal minuter på vår webbplats hittar vilka modeller som bäst motsvarar dina krav, var de säljs och till vilket pris. FACIT ägs inte av och är inte beroende av någon tillverkare, återförsäljare eller annan organisation som har intresse av att ge partisk information. Informationen om bilarna har sitt ursprung från generalagenter och tillverkare från alla bilmärken som säljs i Sverige. På FACIT.com kommer du även att kunna ta del av biltester, bilrecensioner, köpguider för nya bilar samt andra smarta tjänster som kommer hjälpa dig i din köpprocess. Håll därför löpande utsikt efter uppdaterade funktioner gällande köp av nya bilar.

4. ANSVARSBEGRÄNSING
Informationen som förmedlas via www.facit.com ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller tillbehör, eller som en rekommendation i något avseende från FACIT.com, om inte FACIT uttryckligen meddelar att så är fallet. Kontrollera därför alltid att information gällande specifik produkt, tjänst eller tillbehör avseende prestanda, pris, leverans eller kvalitet stämmer överens med informationen från (t.ex. biltillverkare, generalagent, återförsäljare eller annan representant). FACIT.com kan inte ställas till svars för om webbplatsen inte är uppe eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. FACIT.com kan ej heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade återförsäljare, annonsörer eller leverantörer kan tänkas skapa. Tjänster, information och material på denna hemsida (innefattande bland annat text, grafik, länkar m.m.) tillhandhålls i befintligt skick utan garantier och utan ansvar för FACIT.com. I synnerhet ansvarar FACIT.com inte för att informationen är korrekt, fullständig, aktuell eller att användningen av hemsidan inte medför risk för virus eller annan skada. FACIT.com friskriver sig så långt det är tillåtet enligt lag innefattande bland annat friskrivning för äganderätt, immaterialrättsligt intrång, acceptabel kvalitet eller lämplighet för särskilt ändamål.

5. ANVÄNDARUPPFÖRANDE
Du accepterar att inte använda Webbsidan och/eller Tjänsterna för att: (a) skada underåriga på något sätt; (b) störa Webbsidan eller Tjänsterna eller servrar eller nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna, eller att underlåta att respektera krav, procedurer, policys eller bestämmelser avseende nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna; (c) med avsikt eller utan avsikt bryta mot tillämplig lag eller bestämmelse; (d) samla in, behandla, kombinera eller lagra personuppgifter om andra användare; eller (e) återskapa, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbsidan i kommersiellt syfte.
Du accepterar att inte ladda upp, skicka, e-posta eller på annat sätt överföra: (a) Innehåll som är falskt, inkorrekt, olagligt, kränkande, hotfullt, oegentligt, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller som på annat sätt är ägnat att nedvärdera en individ eller en grupp av individer p.g.a. religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller handikapp: (b) Innehåll som inkräktar på patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt (“Rättighet”) hos tredje part; (c) obeställd eller oauktoriserad reklam, marknadsföringsmaterial, “skräpmail”, “spam”, “kedjebrev”, “pyramidspel” eller annan form av värvning, förutom inom de delar av Webbsidan som anges för sådana ändamål; eller (d) annat material som innehåller virus eller annan datorkod, fil eller program som designats för att störa, skada, förstöra eller begränsa funktionalitet av mjukvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.

6. INNEHÅLL HÄNFÖRLIGT TILL FINANSIELLA TJÄNSTER
Innehåll eller Tjänster förmedlade av FACIT.com, tillhandahålls endast i informationssyfte och inget sådant innehåll eller några sådana Tjänster tillhandahålls i handels- eller investeringssyfte. Vi är inte ansvariga för korrekthet, användbarhet eller tillgänglighet av sådan information av denna art som överförs via Webbsidan eller Tjänsterna, och skall inte hållas ansvarigt för handels- eller investeringsbeslut som baserats på sådan information.

7. LÄNKAR
Vi, eller tredje part, kan tillhandahålla länkar till andra World Wide Webb-sidor eller resurser. Eftersom vi inte har kontroll över sådana sidor eller resurser, accepterar du att vi inte bär något ansvar för tillgängligheten av sådana externa sidor eller resurser och att vi inte har godkänt eller är ansvarigt för innehåll, annonser, produkter eller annat material som är tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar vidare att vi inte bär något ansvar, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som orsakas eller påstås ha orsakats av eller i samband med att du använt eller förlitat dig på sådant innehåll eller sådana produkter eller tjänster tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar att vi inte är part i transaktion eller avtal med tredje part som du ingår och du accepterar att inte involvera oss i tvist mellan dig och tredje part.

8. UPPHOVSRÄTT/UPPHOVSRÄTTSLICENS
Ditt användande av Webbsidan och dess innehåll innebär inte att du erhåller någon rätt till våra immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till varumärken, loggor, grafik, fotografier, animationer, videor och text eller immateriella rättigheter i fråga om FACIT.com eller dess innehåll tillhörande tredje parter. Du har inte rätt att kopiera, mångfaldiga, återskapa, ladda ner, föra in, sända, spela in, överföra, kommersiellt exploatera, redigera, kommunicera med allmänheten eller på något sätt distribuera tjänsterna, webbsidor eller material på Webbsidan eller datakod från delar av Webbsidan annat än för personligt bruk.

9. ERSÄTTNING
Du accepterar att ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, uppdragstagare, co-branders och andra partners och anställda, för alla skadeståndskrav och andra krav (inklusive arvode för juridisk rådgivning i samband med sådant krav eller skadestånd) som framställs av tredje part och vilka är hänförliga till eller uppstår p.g.a. ditt användande av Webbsidan, inklusive brott eller misstänkta brott mot Användarvillkoren eller brott mot lag eller tredje mans rätt.

10. ALLMÄN INFORMATION
Dessa Användarvillkor och alla övriga villkor som hänvisas till i dessa utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss avseende ditt användande av FACIT.com och tillhörande Tjänster, och gäller före eventuella föregående avtal mellan dig och oss.
För det fall en tvist uppstår mellan dig och oss angående dessa Användarvillkor, skall svensk lag tillämpas. Tvisten skall avgöras i Stockholm av Stockholms tingsrätt som slutlig instans. Underlåtenhet från oss att utöva rättighet under dessa Användarvillkor skall inte innebära att vi avstår från rätten att i framtiden utöva sådan rättighet.
Vare sig du eller FACIT.com har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande från den andra parten. Vi har dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter (utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande) till våra närstående intressebolag. FACITs Personuppgiftspolicy (PUL) Denna hemsida tillhör Facit International AB, org. nr. 556815-5179, Frejgatan 58, 113 26 Stockholm, Sveriges största guide för nya bilar. Som ett led i vår strävan att följa svenska lagar och regler har vi åtagit oss att skydda din integritet. Vi tror att det bästa sättet att skydda användare av vår hemsida (“hemsidan”) är att säga vilken information vi samlar in och se till att du förstår och samtycker till vår användning av sådan information.
Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor) anger den grund för vilka personuppgifter vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss, (www.facit.com ). Läs följande noggrant.

Observera att hemsidan innehåller länkar till och från andra hemsidor Vi ansvarar inte för din integritet eller innehållet på sådana hemsidor och informationspraxis av dessa hemsidor omfattas inte av denna sekretesspolicy.
Vilken information samlar vi in?
När du besöker hemsidan kan vi samla in och bearbeta följande om dig:
Uppgifter som du lämnar (såsom kontaktinformation, personlig information och din e-postadress) genom att fylla i formulär på vår hemsida, som innehåller information som vid tidpunkten för registrering av att använda vår hemsida, prenumerera på våra tjänster, lägga upp material eller begära ytterligare tjänster. Vi kan också be om information när du deltar i en tävling, prisutlottning, kampanjer och när du rapporterar ett problem med vår hemsida. Om du kontaktar oss kan vi föra register av korrespondensen.
Vi kan be dig att fylla i enkäter som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.
Uppgifter om dina besök på vår hemsida och de resurser som du kommer åt.
När vi samlar in personlig information anstränger vi oss för att inkludera en länk till denna sekretesspolicy på den aktuella sidan.
Hur använder vi den?
Från tid till annan kan vi använda den information du ger oss:
För att säkerställa att innehållet på vår hemsida presenteras på mest effektiva sätt för dig och för din dator.
För att fullgöra de skyldigheter som följer av alla avtal som ingås mellan dig och oss.
För att ge dig möjlighet att delta i interaktiva funktioner på vår service, när du väljer att göra så.
För att meddela dig om ändringar i vår tjänst.
Vi utvecklar ständigt nya produkter och tjänster som bland annat baseras på information och feedback vi får från besökare på hemsidan och användarna av våra produkter och tjänster och vi kan dela dessa med er, samt att meddela dig om andra produkter eller tjänster som du antingen begär från oss eller vi tycker du kan vara intresserad av.
Delar vi med oss av informationen vi får?
Facit International AB vidarebefordrar inte dina personuppgifter till utomstående utan ditt tillstånd. Du är införstådd med och samtycker till att Facit International AB och bolag som ingår i Facit koncernen behandlar och använder uppgifter om dig för informations- eller direktreklamändamål.
Vi kan lämna ut din personliga information till tredje man i följande fall (observera att vi inte säljer dina uppgifter):
Om vi säljer eller köper bolag eller tillgångar, i sådana fall kan vi lämna ut dina personuppgifter till potentiella säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar.
Om ett Facit bolag eller större delen av samtliga dess tillgångar förvärvas av tredje part, varvid personuppgifter som innehas av det om sina kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.
Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela med dig av dina personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra Användarvillkor eller för att skydda Facits rättigheter eller egendom.
Var kommer uppgifterna att lagras? Hur säkert är det?
Din information är lagrad på en egen databas som bara våra anställda kan nå. Det kan innebära att data skickas elektroniskt till servrar utanför det land där du ursprungligen angett informationen. Informationen kan även överföras till, användas, lagras och bearbetas utanför det land där du har angett denna information, inklusive länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom att skicka dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, användning, lagring och bearbetning. Samtidigt finns det en risk att länder som informationen överförs till inte kommer att bli föremål för ett informationsskydd likt Sveriges, kommer vi att vidta åtgärder som rimligen behövs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och ges tillräckligt skydd i enlighet med denna sekretesspolicy.
Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet garanteras vara 100% säker. Som ett resultat, samtidigt som vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för den information som du sänder till oss och du gör det på egen risk. När vi har fått dina uppgifter, använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra tillträde för obehöriga.

IP-adresser och cookies
Vi kan samla in information om din dators IP-adress, webbläsarens typ och använder cookies för systemadministration och kollationera samlad information. Detta är statistiska uppgifter om våra användares internetanvändande och mönster som inte identifierar någon enskild individ. Cookies är små bitar av information som lagras av webbläsaren på datorns hårddisk. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsare för att förhindra det. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och för att leverera en bättre och mer personlig service till dig och andra användare genom att ge oss möjlighet att:
Uppskatta antal användare och användningsmönster.
Lagra information om våra användares önskemål och att tillåta oss att anpassa vår webbplats i enlighet med våra användares enskilda intressen.
För att snabba upp era sökningar.
Att känna igen användare när de återvänder till vår webbplats.
Genom att ändra inställningarna i webbläsaren kan du välja att acceptera alla cookies, meddela när en cookie är inställd, eller att avvisa alla cookies. Men om du väljer att avvisa alla cookies kan du inte använda delar av webbplatsen.
Ditt Medgivande
Genom att använda hemsidan och lämna information, samtycker du till att:
1. insamling och användning av din personliga information från oss som beskrivits ovan, och
2. överföring av dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Ytterligare information
Frågor angående denna sekretesspolicy kontakta oss

 

[x]

Få fantastiska erbjudanden och nyhetsbrev!

Personuppgiftspolicy

MCG AB´s hantering av dina personuppgifter

Modern Car Group International AB, org.nr 556978-1536, (nedan MCG AB) erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.MCG AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av MCG AB.MCG AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar, tjänster eller andra kampanjer, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.Om du deltar i tävlingar eller svarar på kampanjer anordnande av oss eller kan vi få information om dig i form av ditt namn, din adress, födelsedatum (för att säkerställa att du är över 18 år) och din e-postadress samt övrig information som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig. MCG AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.Utöver detta använder vi så kallade cookies för att kunna anpassa den information du får så att den är så relevant som möjligt, baserat på dit eget beteende.

Varför vi behandlar personuppgifter

MCG AB behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av MCG AB;
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att våra partners ska kunna kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via MCG AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används; samt
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

MCG AB sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Cookies

MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator.Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. MCG AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som MCG AB samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att MCG AB lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att MCG AB, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. MCG AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om MCG AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande MCG AB och dess närstående bolag. MCG AB kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering. Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta MCG AB eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Modern Car Group International AB
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm

Bläddra till botten